Funcions

Funcions del Consell Escolar

 • Avaluar el projecte educatiu i les modificacions corresponents
 • Avaluar la programació general anual, elaborada per l’equip directiu amb la participació del claustre, i el desenvolupament i els resultats, a través de la memòria anual de l’escola.
 • Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes que presenten els candidats.
 • Avaluar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 • Avaluar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar la programació d’activitats escolars complementàries i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Aprovar els criteris i la programació d’activitats extraescolars, gestionades per l’AMPA, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participaren les anàlisis i les avaluacions del funcionament general de l’escola i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Avaluar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Avaluar els criteris d’ús de les instal·lacions de l’escola.
 • Donar a conèixer a tota la comunitat educativa els acords del Consell.
 • Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.