FUNCIONAMENT DELS DELEGATS I DELEGADES DE CLASSE

 Objectius generals dels delegats i delegades de clase:

– Afavorir la comunicació dels pares i mares del grup classe amb l’escola i l’AMPA.
– Aconseguir una major representativitat i participació del col·lectiu de pares i mares
de l’escola.


Funcionament


– El delegat o delegada és el pare, mare o tutor legal de l’alumnat del centre que
s’ofereix de manera voluntària a exercir aquest paper, entenent i acceptant el seu rol
dins de l’escola durant un curs escolar.
– Els delegats es consideren l’enllaç entre les famílies del grup-classe i l’escola.
– Els delegats han de representar la globalitat de les famílies del grup-classe, i no les
inquietuds individuals de les famílies. No intervenen en la relació personal d’un
alumne i/o de la seva família amb el tutor i la direcció del centre.
– És funció dels delegats motivar i dinamitzar als pares i mares del seu curs per tal
d’integrar-los en la dinàmica del centre (reunions, festes, equips de treball,
conferències, etc.) i fomentar el contacte entre les famílies del grup o el cicle.
– Els delegats col·laboren amb la junta de l’AMPA en tots aquells projectes que es
decideixi dur a terme durant el curs, i participen, en la mesura del possible en les
activitats proposades en el marc escolar i extraescolar.
– Els delegats canalitzen les inquietuds, necessitats i interessos generals de les
famílies del grup-classe cap a l’escola i l’AMPA.
– Els delegats informen les famílies del seu grup-classe sobre aquells aspectes que es
determinin des de l’AMPA i l’escola.
– Els delegats col·laboren amb l’AMPA en la detecció de necessitats de formació,
inquietuds…
– Els delegats ajuden a integrar les famílies nouvingudes a l’escola.
– Els delegats actuaran amb confidencialitat en relació a la informació de què disposen
per la seva funció.
– Abans de plantejar una queixa o problema, cal que la informació estigui ben
contrastada.
– Els primers interlocutors dels delegats seran els tutors/es o bé el representant de
l’AMPA, segons del que es tracti. Només després de parlar-ne amb ells, es farà
arribar la qüestió a l’equip directiu de l’escola o la junta de l’AMPA, en cas que sigui
necessari.
– A la reunió de famílies de principi de curs s’explicaran les funcions dels delegats de
classe.
– Es realitzarà una reunió amb tots els delegats, el representant de l’AMPA, i un
representant de l’equip directiu per tal de concretar i aclarir dubtes sobre les seves
funcions.
– A final de curs es farà una valoració conjunta sobre com ha anat el funcionament,
amb la participació de tots els delegats, el representant de l’AMPA i la direcció de
l’escola.