Funcionament

El Consell Escolar es reunirà preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoqui el seu president/a o ho sol·liciti al menys un terç dels seus membres. Qualsevol membre del Consell pot sol·licitar al President/a la convocatòria d’un Consell, i si aquest ho creu convenient se celebrarà la reunió. La convocatòria de les reunions la farà el Director/a amb l’antelació suficient, mitjançant comunicació escrita o correu electrònic a cadascun dels seus membres.

Les decisions en el si del Consell es prendran normalment per consens. Si no és possible arribar a un acord, es determinarà la decisió per majoria dels membres presents amb dret a vot que, en tot cas, no podrà ser inferior a la meitat més un dels components del Consell Escolar o a allò que la normativa determini en cada cas.

Renovació dels membres

Sector famílies. Cada dos anys es renovarà la meitat de membres representants, per tal de garantir la continuïtat en la representació. En cas d’empat es farà per sorteig.

Sector mestres. Cada dos anys es renovarà la meitat dels mestres que portin més temps en el Consell. Si no hi ha candidats, es seguirà la normativa: més recent destinació definitiva, menys antiguitat al cos, menys edat. En la situació concreta de baixes per malaltia de llarga durada es nomenarà una substitució per al temps que duri la baixa, sempre i quan no sigui un càrrec directiu. En aquest últim cas es deixarà vacant la plaça.

 Substitució dels membres

Sector famílies. En cas de produir-se alguna baixa serà ocupada pel següent canditat/a més votat en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats es proposa a l’AMPA que designi una persona de l’associació. El nou membre serà nomenat per al temps que li restava de mandat el qui ha causat vacant.

Sector mestres. Si es produís una vacant, el Claustre decidirà la persona adient. Si no fos possible es procediria a votacions.

Comissions

– Permanent
– Econòmica
– Menjador

Si per raons de funcionament, els components del Consell consideren que s’ha de crear alguna més es constituirà per acord dels membres. A cada comissió hi ha, com a mínim, un membre de l’Equip Directiu, un mestre/a, un o dos representants de les famílies i/o el/la representant de l’AMPA.