Què és?

El consell escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat educativa en el govern de l’escola.

Composició:

  • El director/a del centre, que en serà el President/a.
  • El/la cap d’estudis.
  • El secretari/a del centre que actuarà com a Secretari/a del Consell, amb veu i sense vot.
  • Un representant municipal.
  • 5 representants dels mestres escollits entre els membres del Claustre.
  • 4 representants dels pares i mares elegits entre les famílies.
  • Un pare o mare escollit directament per l’AMPA.
  • Un representant del personal no docent de l’escola.